Welkom op deze site

Lees ook over ons op Facebook https://www.facebook.com/theosofieinarnhem

 

. Onder de luifel van de Theosofische Vereniging zoeken mensen gezamenlijk, maar ook individueel, naar wat hen met elkaar verbindt. Wie een bepaalde godsdienst belijdt, zal bij de vereniging – mede door de doelstellingen ervan – verborgen rijkdom in dat geloof kunnen ontdekken en het dieper kunnen beleven. Wie niet gelovig is, zal zijn mens- en wereldbeeld kunnen verrijken met de theosofische filosofie, die mogelijkheden biedt tot innerlijke ontplooiing en vervolmaking.

Persoonlijke vrijheid  De stichters van de huidige Theosofische Vereniging hebben het in 1875 als hun opdracht ervaren bepaalde begrippen en visies, zoals bekend van oude wijsheidstradities, opnieuw te formuleren en binnen het kader van een wijsgerig stelsel aan te bieden. iblavat001p1Eén van de oprichters was Helena Petrovna Blavatsky, schrijfster van verscheidene boeken, zoals De Geheime Leer, De Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte. Hoewel de vereniging er veel aan gelegen is in de geest van de oprichters te functioneren, was het H. P. Blavatsky zelf die benadrukte  dat haar werk “niet als openbaring met gezag” moest worden beschouwd. In haar synthese van religie, wetenschap en wijsbegeerte, geeft de theosofie ons sleutels om deuren naar de ‘Oude Wijsheid’ te openen. Hoe die wijsheid er achter die deuren uitziet en op welke manier zij vorm kan krijgen in ons leven, zal ieder voor zichzelf moeten onderzoeken. Theosofie stijgt uit boven louter traditie en geloof. Het heeft geen leer die mensen van elkaar verwijdert. Haar werk heeft te maken met het verheffen van de menselijke geest tot aan het hoogste niveau. Theosofie heeft veel gemeen met andere esoterische stromingen. Ook zij gaat uit van het bestaan van andere werkelijkheden, mentaal of astraal, dan de waarneembare stoffelijke werkelijkheid. Waar anderen echter vaak een vastomlijnde leer of dogma’s kennen, beschouwt de Theosofische Vereniging ‘waarheid’ als iets, dat in alle vrijheid zelf moet kunnen worden gezocht door middel van studie, ervaringen en intuïtie.

Evolutie Theosofie geeft wel in al haar studies aan dat er sprake is van evolutie. Daarin zijn verweven de begrippen  ‘karma’ en ‘reïncarnatie’.

Godsbegrip Men kent een ruimer Godsbegrip dan een persoonlijke God. Theosofie maakt geen onderscheid tussen God en de Wereld. In het hart van al het bestaande is een gemeenschappelijke essentie aanwezig die zich manifesteert als ‘Leven’. Alles is hiermee begiftigd en maakt er deel van uit. Dit universeel goddelijke Beginsel, de wortel van alles, is de mysterieuze kracht van evolutie, de alomtegenwoordige, almachtige, scheppende potentialiteit. Het is absoluut bestaan en ZIJN.

Cycli van bestaan Theosofie is gebaseerd op het principe van eenheid van leven. De uiteindelijke universele eenheid is de essentie van alles wat bestaat. Maar alles wat bestaat, manifesteert zich periodiek als substantie of vorm met beweging of een graad van bewustzijn. Dit gebeurt volgens cyclische wetten die getoond worden in eeuwige beweging, cycli van verschijnen en verdwijnen, van geboorte en dood, van eb en vloed, van voortdurende vernieuwing. Theosofie kan in haar totaliteit een allesomvattende kennis zijn van de aard en de wijzen waarop de Natuur werkzaam is, waarbij de mens een fundamentele rol speelt. Het mensenrijk vertegenwoordigt een kritische fase in het immense evolutionaire programma. Theosofie maakt er aanspraak op een uitdrukking te zijn van waarheid, van de feiten van het bestaan, zonder gissingen of geloof.

2 Reacties op “Welkom op deze site

  1. fijn deze vernieuwde inleiding
    hans megens

  2. Barend v.d. Brink

    Goed en duidelijk verhaal. Als ik een buitenstaander zou zijn met interesse zou ik denken hier wil ik meer van weten.