Lezingen

Openbare Lezingen 2020 – 2021

Voor alle lezingen geldt: Aanvang 20.00uur

Toegangsprijs € 7,50; 65+, studenten en Gelrepas € 6,–inclusief koffie en/of thee, leden gratis.

U dient zich van te voren aan te melden tot uiterlijk 2 uur vóór de lezing tel. 06-14431112.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 12 oktober: Plotinus en de Ziel Dr. Rico Sneller

Met zijn emanatieleer plaatst Plotinus de westerse filosofie op een tweesprong. Eén weg voert naar de moderne subjectsopvatting die, al woekerend, hedendaagse rationalistische wetenschapsopvattingen aanstuurt. De andere weg begeleidt de eerste als een schaduw, en wijst, voorbij het rationale subject, naar iets anders, iets wat breder en dieper is. Plotinus noemt dit ‘de ziel’. De ziel is meer dan het ik, en elke zelfbezinning stuit op een dimensie die het ik niet meer vermag te omvatten.

In mijn lezing zal ik ingaan op de actualiteit van Plotinus’ zielsbegrip. Tevens zal ik laten zien hoe in moderne poëzie (Baudelaire, Rimbaud) dit zielsbegrip resoneert.

Dr. Rico Sneller (1967) was lange tijd werkzaam als universitair docent filosofie aan de universiteit Leiden, instituut voor wijsbegeerte. Hij promoveerde op de Franse filosoof Jacques Derrida en de negatieve theologie. Momenteel is hij vice president van Alternative Perspectives and Global Concerns (https://ap-gc.net). Dit is een internationale en interdisciplinaire academische netwerkorganisatie die zich ten doel stelt om op mondiale urgenties te reflecteren vanuit noties als dialoog en spiritualiteit. Hij is betrokken bij verscheidene projecten, zoals het Europese onderzoeksproject ‘A Science of Ideas’, het Instituut voor verdrongen filosofie, Akademeia, Mandeville Institute, Jungvereniging, Filosofie Oost West, enz. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar bijzondere bewustzijnstoestanden, zoals gethematiseerd in de Duitse filosofie vanaf de 19e eeuw (Schopenhauer, Von Hartmann, Du Prel, Driesch, Klages, Freud, Jung e.a.).

Met Hans Gerding en Hein van Dongen publiceerde hij “Wilde beesten in de filosofische woestijn. Filosofen over telepathie en andere buitengewone ervaringen” (Ten Have 2011; Engels: CSP 2014). Recent publiceerde hij “Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul” (CSP 2020). 

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 14 december: Gevallen EngelenSandra van Dalen

De gevallen engelen komen vaak voor in de Geheime Leer. We hebben het er eigenlijk nauwelijks over. Er is in deel II zelfs een heel hoofdstuk over de gevallen engelen geschreven. Dan zal het toch wel een belangrijk onderwerp zijn? Blavatsky verwijst vaak naar de verschillende tradities en interpretaties. Zij geeft aan dat de mensheid de gevallen engelen zijn. Wat betekent dit in het hier en nu, maar ook voor onze toekomst?

“Ken u zelve”, wordt gezegd. Dus wie zijn wij en waar gaan wij naar toe?

De lezing Gevallen Engelen zal proberen over dit onderwerp een structuur te bieden, waarbij wordt ingegaan op de gevallen engelen in de diverse tradities en welke betekenis ze kunnen hebben. Ook wordt er informatie gegeven over de vele esoterische bronnen waarin het gaat over de gevallen engelen, om zo zelfstudie over dit onderwerp te stimuleren. Tot slot wordt samen met u ingegaan op een aantal vragen.

 

 Sandra van Dalen

Ik ben 50 jaar, getrouwd en woon in Houten. Ik ben in 2012 lid geworden van de Theosofische Vereniging en Loge Den Haag en heb ook in het landelijk bestuur gezeten als secretaris.

Mijn fascinatie met de gevallen engelen is al lang geleden begonnen, toen ik Mont Saint Michel in Frankrijk bezocht. Tijdens de studiegroep Apocalyps van Johannes groeide deze fascinatie en werd nog extra geprikkeld tijdens de introductiecursus Geheime Leer van Wim Leys. En nog ben ik er niet klaar mee. 

Het mooie van Theosofie vind ik dat de traditie geen dogma’s volgt en dat zelfstudie wordt gestimuleerd en daarmee vrijheid van denken.

=.=.=.=.=.==.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 11 januari: Inspiratie, extase en oer-ervaring Dr. Rico Sneller

Sedert Plato geldt Eros als een oer-ervaring van mensen. De filosofie wordt door de Eros beheerst, en waarschijnlijk geldt dit ook voor de kunst. De vraag is alleen: wat is Eros? Is het een kosmische kracht die zich alleen lichamelijk uit? Of is het juist een geestelijke kracht? Is het eigenlijk wel zinvol om hier een onderscheid tussen ‘lichaam’ en ‘geest’ te maken?

De stelling die ik in deze lezing wil voorleggen is dat Eros te maken heeft met extase. Extase is een menselijke grondervaring. Zonder contact met deze ervaring verdroogt het leven al spoedig. ‘Extase’ veronderstelt drie zaken: (1) een polaire verhouding, (2) manifestatie van beelden en een (3) ineenstorting van de ‘feitelijke’ werkelijkheid, oftewel de werkelijkheid van ‘feiten’.

In mijn betoog zal ik mij verhouden tot twee grote denkers van de extase: Plato (427-347) en Ludwig Klages (1872-1956). Plato is het bekendst. In zijn Symposion laat hij zijn leermeester Socrates vertellen hoe die door een vrouw, de priesteres Diotima, werd ingewijd in de geheimen van de Eros. Zodoende begint de Westerse filosofie met Eros. In de 20e eeuw herinnert de Duitse levensfilosoof Ludwig Klages ons aan dit begin. Zijn boek Vom Kosmogonischen Eros uit 1921 (recent in het Engels vertaald als Of Cosmogonic Eros) is een pleidooi voor erkenning van de Eros als het extatische krachtenveld van de denker en de kunstenaar. Het heeft grote invloed uitgeoefend op o.a. C.G. Jung.

Het is voor mij belangrijk te laten zien dat Eros het intellect niet schuwt maar juist nodig heeft. Mits dit intellect zich maar overgeeft aan een diepe stuwkracht, zonder welke het verzandt in spitsvondigheden en bitter scepticisme.

Dr. Rico Sneller zie lezing 12 oktober.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 8 februari: Ariadne en het Labyrint/Doolhof Stella Maris Mars-Bijlsma

Als uitgangspunt voor deze avond heb ik het doolhof/Labyrint en de lei(d)draad van Ariadne genomen! Om zo tot een, beperkte, uiteenzetting te komen van de Levensladder, zeven Ronden/ zeven Treden, de vier kosmische Bewustzijnsgebieden, de zeven beginselen van de mens, stamboom van het vijfde ras en evolutie van de wortelrassen in de vierde ronde, te komen.

Stella Maris Mars-Bijlsma (70 jaar) Almere.

In mijn werkzame leven was ik docente textiel en later docente techniek.

Op zoek naar mijn zelfstandige denkvermogen, dé Waarheid en mijn Levensdoel, kwam ik via het rozenkruis in aanraking met de theosofische Vereniging, loge Amsterdam. Een aantal jaren heb ik de boeken die in het programma stonden bestudeerde en (gedeeltelijk) de besprekingen/discussies gevolgd. De laatste 2 jaar ben ik lid van de Theosofische Vereniging.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 8 maart: De Gulden Snede en het Oneindige Ronald van Vierzen

De Gulden snede is een heel specifieke verhouding van twee afmetingen die in veel kunstwerken is toegepast. Wat maakt die verhouding zo specifiek? Een korte reis door de kunstgeschiedenis leert dat de gulden snede al ver voor onze jaartelling bekend was. Door wie of wat hebben de grote meesters in de kunst zich laten inspireren? Wat is het werkelijke geheim achter de gulden snede?

Het wiskundige begrip ‘oneindig’ is eigenlijk niet door het verstand te bevatten. Pas wanneer we beseffen dat de wiskunde de aardse neerslag is van kosmische wijsheid, krijgt het ‘oneindige’ een heel andere betekenis. Het levert aanwijzingen op voor het bestaan van een vóór-geboortelijk leven, waardoor zelfs het principe van reïncarnatie uit de meetkunde is af te leiden.

Meetkundige voorkennis is niet vereist. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ronald van Vierzen, geboren in Den Haag, 1951, studeerde als elektrotechnicus af aan de TU in Delft en werkte 35 jaar in de chipindustrie. Hij werd antroposoof en schreef vanuit die inzichten een boek over ziekte, gezondheid en de werking van homeopathie. In zijn artikelen en lezingen verbindt hij spiritualiteit en wetenschap met elkaar. Waardoor inzicht ontstaan in het waarom achter de dingen.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 30 maart: Theosofie en kunst – Ineke Kerssen

De lezing over theosofie en Kunst bestaat uit 2 delen voor de pauze: het plaatsen van ‘theosofische kunst’ in historische context. Ik heb daarbij dankbaar gebruik gemaakt van het boek van Marty Box – Het web der schepping. Zo zien we dat vanuit het veranderende tijdsbeeld in west Europa eind 19e eeuw een behoefte ontstond naar andere en nieuwe vormgeving, vanuit andere perspectieven.

De Vahanaloge, opgericht in 1896 te Amsterdam naast de Theosofische Loge aldaar, was een kunstenaarscollectief waarin gewerkt werd vanuit de theosofische leer. Men vormde een broederschap net zoals de Middeleeuwse handwerkslieden waren georganiseerd in gilden.

Zo komen we op het 2e gedeelte van de lezing: een korte tekenworkshop naar het idee van de vahana-kunstenaars. Tekenvaardigheid is hiervoor niet nodig.

Ineke Kerssen (Utrecht, 1950), sinds 2012 deelnemer aan Loge Lanoe te Zwolle, na 2015 als lid van de TVN. Ik heb gewerkt als atelierbegeleider en heb ook schilderlessen gegeven, meest in het Van Gogh Huis te Nieuw-Amsterdam en aan de V.U. te Emmen

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 19 april: ‘Ik ben het geheime vuur in alles… Aimée Doudart de la Grée

Over het leven en de bezieling van Hildegard von Bingen, een bijzondere vrouw uit de 13 eeuw die voor mij de belichaming is van de homo universalis, avant la lettre. Abdis, componist, schrijver, onderzoeker, geneeskundige, filosofe en mystica.

U hoort en ziet momenten uit de buitengewone levensloop en unieke zienswijze van een vrouw die liefde, wijsheid en schoonheid zichtbaar wilde maken. In woord, door haar kleurrijke visioenen, maar bovenal in muziek die, volgens Hildegard, het begrip van woorden verdiept en de eigen harmonie versterkt.

…alles is van mij doortrokken.

 

Aimée Doudart de la Grée (1956) is zangeres en Pansori – klanktherapeut. Zij zingt in koren, in kleine bezetting en solistisch. Sinds 10 jaar is zij de bezielende koorleider van Liederlijck, een huiskamervrouwenkoor in Enschede.

Klank is voor haar het begin van de schepping en ons bestaan. In haar ‘Heel-de-stem’ benadering geeft zij vorm aan een groeiende (h)erkenning van de krachtige relatie tussen stem en het lichaam, en stem en bewustzijn. Zij gaf enkele zangdagen voor vrouwen in voormalig klooster Sion en zangweekenden rondom de liederen van Hildegard von Bingen.

Een ontdekking van de laatste jaren is de bijzondere relatie tussen het woord en de klank, die haar niet alleen in het zingen, maar ook in het schrijven inspireert. Zij ontwikkelde dit jaar de cursus AOIDE waarin klinkerklanken, zingen en schrijven met elkaar verbonden worden. 

Vanuit haar ervaring, jarenlange scholing én intuïtie geeft zij workshops en zangweken. Zij doet dat op een zachte, krachtige en uitnodigende manier en vanuit vertrouwen.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Maandag 31 mei: Het Spirituele Pad of de digitale snelweg? Ria Schopman

Door een aangeboren nieuwsgierigheid en het verlangen om de wereld om ons heen en vooral onszelf te begrijpen, bewandelen we als mens het spirituele pad op zoek naar antwoorden op levensvragen. We kunnen veel leren van onze reisgenoten. Soms leren we van waarheidsvinders die letterlijk naast ons lopen, soms via overleveringsverhalen of uit boeken.

In 1993 zorgde een technologisch hoogstandje voor een alternatieve route naar zelfontplooiing: de digitale snelweg. Via het wereldwijde web werden computers van over de hele wereld aan elkaar gekoppeld om sneller informatie te kunnen delen en mensen met elkaar te verbinden.

Welke kansen bieden het internet en de nieuwe communicatietechnologieën om de vaak ingewikkelde religieuze en spirituele teksten voor een groter publiek bereikbaar te maken, zonder daarbij de inhoud geweld aan te doen?  En wat voor rol kan de theosofie daarin spelen?

 

Ria Schopman

Na haar vertrek bij een gezondheidsfonds waar ze vijftien jaar gewerkt heeft, bracht een opeenvolging van droevige gebeurtenissen een ommekeer in Ria’s leven teweeg. Ze ontdekte toen ze de verkregen inzichten aan het papier toevertrouwde, dat schrijven een enorm positief effect had op haar helingproces. Ze besloot deze ervaringen te delen in haar debuutroman ‘Alea’ en richtte kort daarna haar eigen tekstbureau op.

Ria maakte jaren geleden kennis met de theosofie via een meditatiecursus in de Loge Den Haag. Ze vond daarin een andere manier van leven, die meer gericht is op innerlijke vervulling dan op uiterlijk winstbejag. Voor haar is het juist de combinatie van filosofie, wetenschap en religie die maakt dat de theosofie voor haar de levensbeschouwing is waarbij zij zich thuis voelt