Cursussen

Woensdagochtend gespreksgroep

Deze gespreksgroep bestaat sinds enige jaren en dit jaar zal de basis voor deze gespreksgroep gevormd worden door het transcript van lezingen m.b.t. ‘Het Christelijk-Kabbalistisch dodenboek’ van Godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond.

De groep bespreekt, na thuis aan een tekst gewerkt te hebben, deze met hoofd en hart.

De gespreksgroep is open voor belangstellenden.

Data: 16 en 30 sept. 2020, 14 en 28 okt., 11 en 25 nov., 9 dec.

6 en 20 jan. 2021, 3 en 17 febr., 3, 17 en 31 mrt., 14 en 28 april, 12 en 26 mei, 9 juni.

De kosten voor 20 bijeenkomsten bedragen 85,= euro. (7 bijeenkomsten in 2020 en 13 bijeenkomsten in 2021) Leden gratis.

Aanvangstijd: 9.30 uur

Aanmelden voor deze groep via mail: marthalameris@kpnmail.nl

Maximaal 9 deelnemers. Afhankelijk van de Corona periode

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Studiegroep: ‘De mystieke weg van Plato’

In het boek ‘De Geheime Leer’ van H.P. Blavatsky (een van de oprichters van de Theosofische Vereniging) wordt regelmatig verwezen naar Plato, een Griekse wijsgeer die leefde van ca. 427 – 347 v. Chr. Een van de grootste en invloedrijkste denkers in de geschiedenis van de wijsbegeerte. Hij is leerling geweest van Socrates en Aristoteles. Na 367 v. Chr. reisde hij twee keer naar Sicilië waar hij tevergeefs trachtte zijn ideaalstaat te vestigen.

In 387 stichtte hij een wijsgerige school in Athene ‘de Academie’.

Waarom zou je Plato nog willen lezen na ongeveer 2300 jaar?

Plato zou zeggen: mijn dialogen kunnen ons helpen om wat je reeds weet, weer terug in herinnering te brengen. Dat is precies het doel van Plato. Wat wij ‘weten’ is niet een hoeveelheid informatie, daar heeft het niets mee te maken. Integendeel, wij hebben andere gedachtevormen en begrippen, maar ook andere emoties dan Plato. Er is sindsdien zoveel veranderd. Ook op filosofisch gebied, mede door twee grote revoluties in het Europese denken.

Plato geeft geen afgerond systeem maar een methode van denken en bepaalde ideeën die op de eerste plaats een levensleer vormen. Het centrale punt is de Ideeënleer. De wereld van de ervaring is veranderlijk en de kennis door waarneming is onbetrouwbaar. De ware werkelijkheid is de wereld der ideeën waarvan de waarneembare dingen slechts als schaduwen nabootsingen zijn.

Waar het over gaat is Liefde – het Ware, het Schone en het Goede.

Deze studie/gespreksgroep is gebaseerd op een transcript van een aantal lezingen die de godsdienstfilosoof dr. Daniël van Egmond heeft gehouden. Volgens hem had Plato maar één doel en dat is om van mensen filosofen te maken. Geen filosofen in de academische zin van het woord, maar filosofen in de betekenis van minnaars van Waarheid.

Vragen die we met elkaar willen onderzoeken kunnen zijn: Wat houdt dat minnen van Waarheid/Wijsheid precies in? Waarom is dat zo belangrijk? Maar ook vragen als: wat verstaat Plato onder Waarheid en wat is Ware Kennis? Wat wordt er verstaan onder het Ware, Schone en Goede.

Data: 2020: 26 okt., 23 nov., 2021: 26 jan., 22 febr., 22 mrt. 28 juni.

Kosten deelname: niet-leden 30,–, leden: gratis

Extra kosten voor de reader die bij deze groep gebruikt wordt: “De mystieke weg van Plato” door Daniel van Egmond € 25,–

Aanvangstijd:19.30 uur

Aanmelden voor deze groep via mail: inekevrolijk@hetnet.nl of tel. 026-3515355

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Studiegroep De Geheime Leer Deel 1 o.l.v. Ineke Vrolijk

Het boek De Geheime Leer is geschreven door mevr. H.P. Blavatsky als commentaar op de door haar vertaalde oude teksten die zij de stanza’s van Dzyan (verzen van meditatie) noemt.

Deze stanza’s vertellen het verhaal hoe vanuit het onkenbare, het kenbare en het gemanifesteerde, is voortgekomen: Kosmogenesis (deel 1) en het verhaal van de menswording, het menselijk bewustzijn: Antropogenesis (deel 2).

Zelf zegt zij: De Geheime Leer is slechts een heel klein fragment van de esoterisch (verborgen) leer en dat het boek niet bedoeld is om een definitieve uitspraak te doen over het bestaan, maar om je in de richting van Waarheid/Werkelijkheid te leiden. Een Waarheid die niet in woorden uit te drukken is omdat onze manier van waarnemen het altijd op een beperkte geconditioneerde manier interpreteert, wat gevaar voor waandenkbeelden in de hand werkt.

Het boek is gebaseerd op de volgende drie grondstellingen, samengevat:

  1. Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk beginsel, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijke begripsvermogen te boven gaat.
  2. De eeuwigheid van het Heelal in z’n geheel als een grenzeloos gebied, periode “het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen.”
  3. De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele over-Ziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel.

Het bestuderen van een spiritueel geschrift vraagt voorbereiding. Het interpreteren ervan is niet alleen een intellectueel proces, maar een proces dat tot wijsheid/inzicht kan leiden. Het is belangrijk te weten in welke context zo’n geschrift staat, waar komt het vandaan, wie heeft het geschreven, waar kan ik de bronnen vinden, wat was de motivatie van degene die het verwoordde etc. Dit geldt ook voor het bestuderen van de Geheime Leer.

Ineke Vrolijk was drie jaar voorzitter van de Theosofische Vereniging Nederland en was vele jaren medebestuurder van afdeling Arnhem. Zij volgde studies en meditatietrainingen bij Gelek Rimpoche en Dagyab Rinpoche binnen de Tibetaanse Gelugpa traditie en heeft verschillende studies bij de godsdienstfilosoof Daniël van Egmond gevolgd over: filosofie, theosofie en kabbala. Zij geeft cursussen, trainingen en lezingen in heel Nederland.

Data: 2020: 7 sept., 5 okt., 2 nov., 7 dec., 2021: 4 jan., 1 febr., 1 mrt., 12 apr., 3mei, 7 juni.

Kosten deelname: niet-leden € 50,–, leden: gratis.

Aanvangstijd: 19.30uur

Aanmelden voor deze groep via mail: inekevrolijk@hetnet.nl of tel. 026-3515355

Er is nog plek voor enkele nieuwe deelnemers.

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Mindfulness Meditatie o.l.v. Ineke vrolijk

Het zijn roerige tijden. Er gebeurt van alles in ons eigen leven en met de wereld om ons heen, die continu verandert. Met ons denken proberen we orde te scheppen in de stroom van gedachten en gevoelens die dagelijks bij ons binnenkomen. Dat lukt zelden, waardoor er behoefte is aan een methode die wel rust en ruimte kan scheppen.

Deze cursus gaat uit van een volledige mindfulness training zoals die binnen de spirituele tradities wordt beoefend. Als uitgangspunt wordt het meditatiediagram van H.P. Blavatsky gebruikt en de hierin genoemde verschillende aspecten van het bewustzijn.

De volgende stappen zullen aan de orde komen:

  • Fysieke sensaties en zintuiglijke waarnemingen. Hoe raken we thuis in ons lichaam, de basis voor onze aanwezigheid in deze wereld.
  • Primaire gevoelens van aantrekking, afstoting en neutraliteit.
  • Mentale factoren: onze emotionele gesteldheid en onze denkpatronen en hun inhoud.
  • Alomtegenwoordig of Ruimtelijk Bewustzijn, dat wat voorbij gaat aan alle concepten.

Deze stadia van mindfulness kunnen ons helpen te herkennen wat er in ons omgaat en hoe we de wereld om ons heen waarnemen. Daardoor kunnen inzicht en onderscheidingsvermogen ontwikkeld worden m.b.t. je eigen leven en het leven in het algemeen.

Mindfulness meditatie geeft de basis, traint ons in het aandachtig aanwezig zijn in ieder moment en leert ons waar te nemen vanuit een ruimer perspectief.

Data: 2020: 21 sept., 19 okt., 16 nov., 2021: 18 jan., 15 febr., 22 mrt., 26 apr., 17 mei, 21 juni

Kosten: € 45,–, leden gratis

Aanvangstijd 19.30uur

Aanmelden voor deze groep via mail: inekevrolijk@hetnet.nl of tel.: 026-3515355.

Nieuwe deelnemers zijn welkom